Aanvraagprocedure

Let op: dit betreft aanvragen voor schrijfopdrachten en voordrachten. Voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken, klik hier.

Een eerste beoordeling van de aanvraag wordt door het secretariaat van het Lira Fonds gedaan. Er wordt in de regel vrijwel direct op gewezen indien een aanvraag niet op het terrein van het Lira Fonds ligt of niet onder de doelstellingen valt.

De adviezen van de commissie worden na de vergadering van de adviescommissie ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Lira Fonds. Na de besluitvorming door het bestuur volgt de berichtgeving van de honoreringen en afwijzingen per mail.

Beroep aantekenen niet mogelijk
Het Lira Fonds is geen overheidsfonds en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom is het niet gebonden aan specifieke, door de overheid opgelegde regels en procedures inzake subsidieverlening. Beroep aantekenen tegen beslissingen van het bestuur van het Lira Fonds is dan ook niet mogelijk. Eenmaal afgewezen aanvragen worden niet opnieuw in behandeling genomen.

Wacht tot het juiste moment
Met enig nadruk wijzen wij erop aanvragen volledig en vooral niet in een te vroeg stadium in te dienen. Dit om te voorkomen dat de adviescommissie uw aanvraag om reden van onvolledigheid niet in behandeling kan nemen. Daarentegen komen projecten die goeddeels voltooid (geschreven) blijken ten tijde van de aanvraag evenmin in aanmerking voor behandeling door de commissie.

Publiciteit wordt op prijs gesteld
Het wordt op prijs gesteld indien in uitingen rondom een door het Lira Fonds (mede) gefinancierd project duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat dit (mede) tot stand is gekomen dankzij financiële steun van het Lira Fonds.

Inleverdata voor subsidieaanvragen voor het Lira Fonds in 2023

  • 6 januari 2023
  • 10 maart 2023
  • 26 mei 2023
  • 18 augustus 2023
  • 3 november 2023