Aanvraagprocedure

Aanvraagmoment
Rekening houdend met de voorbereidingstijd van uw project en de doorlooptijd van het goedkeuringsproces gaan wij ervan uit dat uw aanvraag 3,5 maand voor de start van het project kan worden ingediend, of eerder.

Aanvragen moeten compleet zijn
Een eerste beoordeling van de aanvraag wordt door het bureau van het Lira Fonds gedaan. Alleen complete aanvragen die aan alle subsidievoorwaarden voldoen kunnen in behandeling worden genomen. Let vooral ook op de tarieven. Klik hier voor het tarievenoverzicht voor literaire voordrachten en hier voor het tarievenoverzicht voor toneel.

Toekenning of afwijzing
De adviezen van de commissie worden na de vergadering van de adviescommissie ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Lira Fonds. U hoort uiterlijk zes weken na sluiting van de aanvraagronde per e-mail of uw subsidie is toegekend of afgewezen.

Beroep aantekenen niet mogelijk
Het Lira Fonds is geen overheidsfonds en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom is het Lira Fonds niet gebonden aan specifieke, door de overheid opgelegde regels en procedures inzake subsidieverlening. Beroep aantekenen tegen beslissingen van het bestuur van het Lira Fonds is niet mogelijk. Eenmaal afgewezen aanvragen worden niet opnieuw in behandeling genomen.

Publiciteit wordt op prijs gesteld
Het wordt op prijs gesteld indien in uitingen rondom een door het Lira Fonds (mede) gefinancierd project duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat dit (mede) tot stand is gekomen dankzij financiële steun van het Lira Fonds.

Uiterste inleverdata
Dit zijn de uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen voor het Lira Fonds in 2024.

  • 17 januari 2024
  • 20 maart 2024
  • 29 mei 2024
  • 28 augustus 2024
  • 6 november 2024

Let op: klik hier voor informatie over de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken.