Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen aanvragen te voldoen aan een aantal objectieve voorwaarden. Bovendien moet de te subsidiëren bijdrage voldoende inhoudelijke kwaliteit hebben. Voor de subsidieaanvragen voor honoraria van schrijvers, vertalers en bewerkers laat het bestuur zich bijstaan door een deskundige, overwegend extern samengestelde, adviescommissie. Dit om een onafhankelijk kwaliteitsoordeel te waarborgen. Het bestuur neemt de adviezen van de adviescommissie in beginsel ongewijzigd over.

Kwaliteitsinhoudelijke beoordeling adviescommissie
Voor de inhoudelijke beoordeling van culturele aanvragen door de adviescommissie is kwaliteit het belangrijkste criterium. Bij aanvragen in het kader van literaire manifestaties kijkt de adviescommissie naar de motivatie achter het evenement en die van de keuze voor de gevraagde auteurs. Bij drama hanteert zij voor het beoordelen van de kwaliteit als criteria: relevantie, authenticiteit en motivatie. De adviescommissie hoeft haar adviezen overigens niet te motiveren. Tegen het besluit op een subsidieaanvraag is geen beroep mogelijk.

Voorwaarden voor aanvragen

• De aanvrager moet een rechtspersoon zijn  
Aanvragen bij het Lira Fonds kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen en vennootschappen.

• De aanvraag wordt niet gedaan door een landelijk gezelschap
Gezelschappen met een vierjarige subsidie vanuit de Basisinfrastructuur worden geacht over een professioneel auteursbudget te beschikken dat geen verdere aanvulling behoeft. Echter: duidelijk beargumenteerde aanvragen waarom een aanvullende subsidie toch noodzakelijk is, worden wel in behandeling genomen. 

Gezelschappen die niet vanuit de Basisinfrastructuur maar wel door het Fonds Podiumkunsten worden ondersteund kunnen tot nader order een beroep doen op het Lira Fonds om te voorzien in het honorarium van een schrijver, vertaler of bewerker.

• Bij individuele opdrachten moet het gaan om professionele auteurs
Voor subsidie komen alleen in aanmerking schrijfopdrachten aan professionele auteurs, die over het auteursrecht beschikken van het te maken werk en niet bij de opdrachtgever in loondienst zijn.

Tenzij de schrijver/vertaler speciaal voor de schrijfopdracht een tijdelijk dienstverband heeft, waarbij uitdrukkelijk is vastgelegd dat de schrijver/vertaler onverkort in het bezit blijft van de auteursrechten van het binnen dit tijdelijke dienstverband geschreven werk. 

• Het schrijfhonorarium bedraagt tenminste het minimum tarief
Aanvragen waarin sprake is van duidelijke onderbetaling worden niet gehonoreerd. Het Lira Fonds beoordeelt de honorariumafspraken aan de hand van de minimumtarieven die het fonds hiervoor als norm hanteert.

• Opdrachten en projecten betreffen werk(en) in de Nederlandse taal
Hieronder vallen ook vertalingen naar het Nederlands, voordrachten van eigen werk door Nederlandse auteurs in het buitenland, Vlaamse auteurs met een Nederlandse opdrachtgever.

Voor vertalingen ten behoeve van opvoering van Nederlandse toneelwerken in het buitenland is er het sub-fonds Toneelvertalingen. Voor nadere informatie hierover kan men zich richten tot het secretariaat van het Lira Fonds (e-mail)

• De projectbegroting moet sluitend zijn 
Subsidie wordt alleen toegekend aan projecten die als levensvatbaar worden beoordeeld. De begroting dient sluitend te zijn als de bijdrage van het Lira Fonds daarin als bate wordt opgenomen. Het fonds treedt in principe niet op als enige subsidiegever van een project. 

• Alleen aanvragen voor eenmalige projectsubsidies komen in aanmerking
Het Lira Fonds verstrekt in beginsel geen structurele subsidies, zoals integrale steun aan jaarprogramma’s van instellingen die literaire evenementen organiseren.

• Een aanvraag betreft niet het afdekken van ondernemersrisico
Het Lira Fonds is niet bedoeld om de gewone ondernemersrisico’s van uitgevers en andere producenten weg te nemen of te verminderen.

• Aanvragen voor scenario’s uitsluitend over literaire onderwerpen
Ondersteuning van film- en tv-scenario’s is uitsluitend mogelijk voor schrijfopdrachten voor scenario’s over literaire dan wel nauw daarmee verwante onderwerpen. Scenario’s voor speelfilms zijn nadrukkelijk uitgesloten. 

Garantiesubsidies en voorschotregeling

Het Lira Fonds verleent ondersteuning in de vorm van garantiesubsidies, welke worden voldaan na overlegging van een eindafrekening van het voltooide project. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een voorschot te ontvangen van maximaal 50% van het toegewezen subsidiebedrag.