Subsidievoorwaarden

Let op: de voorwaarden voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken vindt u hier.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen aanvragen te voldoen aan een aantal objectieve voorwaarden. Bovendien moet de te subsidiëren bijdrage voldoende inhoudelijke kwaliteit hebben. Voor de subsidieaanvragen voor honoraria van schrijvers, vertalers en bewerkers laat het bestuur zich bijstaan door een deskundige, overwegend extern samengestelde, adviescommissie. Dit om een onafhankelijk kwaliteitsoordeel te waarborgen. Het bestuur neemt de adviezen van de adviescommissie in beginsel ongewijzigd over.

Kwaliteitsinhoudelijke beoordeling adviescommissie
Voor de inhoudelijke beoordeling van culturele aanvragen door de adviescommissie is kwaliteit het belangrijkste criterium. Bij aanvragen in het kader van literaire manifestaties kijkt de adviescommissie naar de motivatie achter het evenement en die van de keuze voor de gevraagde auteurs. Bij drama hanteert zij voor het beoordelen van de kwaliteit als criteria: relevantie, authenticiteit en motivatie. De adviescommissie hoeft haar adviezen overigens niet te motiveren. Tegen het besluit op een subsidieaanvraag is geen beroep mogelijk.

Voorwaarden voor aanvragen

De aanvrager moet een rechtspersoon zijn  
Aanvragen bij het Lira Fonds kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen en vennootschappen. 

De aanvraag wordt niet gedaan door een landelijk gezelschap
Gezelschappen met een vierjarige subsidie vanuit de Basisinfrastructuur worden in beginsel geacht over een professioneel auteursbudget te beschikken dat geen verdere aanvulling behoeft. 

Bij individuele schrijfopdrachten moet het gaan om professionele auteurs
Voor subsidie komen alleen in aanmerking schrijfopdrachten aan professionele auteurs, die over het auteursrecht beschikken van het te maken werk en niet bij de opdrachtgever in loondienst zijn, tenzij contractueel uitdrukkelijk is vastgelegd dat de schrijver/vertaler onverkort in het bezit blijft van de auteursrechten van het binnen het dienstverband geschreven werk. 

Het schrijfhonorarium bedraagt tenminste het minimumtarief
Aanvragen waarin sprake is van duidelijke onderbetaling worden niet gehonoreerd. Het Lira Fonds beoordeelt de honorariumafspraken aan de hand van de minimumtarieven die het fonds hiervoor als norm hanteert.

Opdrachten en projecten betreffen werk(en) in de Nederlandse taal
Hieronder vallen ook vertalingen naar het Nederlands, voordrachten van eigen werk door Nederlandse auteurs in het buitenland, Vlaamse auteurs met een Nederlandse opdrachtgever. Uitsluitend in bijzondere gevallen kunnen er aanvragen gedaan worden voor opdrachten en projecten in een buitenlandse taal, met name vertalingen van werk van Nederlandse schrijvers in andere talen. Het ter beschikking te stellen bedrag is in die gevallen uitsluitend bedoeld als bijdrage aan het opdrachthonorarium voor de vertaler.

De projectbegroting moet sluitend zijn 
Subsidie wordt alleen toegekend aan projecten die als levensvatbaar worden beoordeeld. De begroting dient sluitend te zijn als de bijdrage van het Lira Fonds daarin als bate wordt opgenomen.

Het fonds treedt in principe niet op als enige subsidiegever van een project
Als het financiële voorstel uit gaat van enkel een subsidie van het Lira Fonds, kan dit een reden zijn van afwijzing. 

Alleen aanvragen voor eenmalige projectsubsidies komen in aanmerking
Het Lira Fonds verstrekt in beginsel geen structurele subsidies. 

Een aanvraag betreft niet het afdekken van ondernemersrisico
Het Lira Fonds is niet bedoeld om de gewone ondernemersrisico’s van uitgevers en andere producenten weg te nemen of te verminderen.

Aanvragen voor scenario’s zijn in beginsel uitgesloten
Ondersteuning van film- en tv-scenario’s is uitsluitend mogelijk voor schrijfopdrachten voor scenario’s over literaire dan wel nauw daarmee verwante onderwerpen en uitsluitend in bijzondere gevallen en beperkte mate. 

Aanvragen voor boekuitgaven zijn uitgesloten
Het uitgeven van een boek laat het Lira Fonds over aan uitgevers.

Aanvragen voor projecten die reeds (goeddeels) voltooid zijn komen niet aanmerking
Wanneer een project of evenement reeds in een vergevorderd stadium is of zelfs reeds afgerond, komt de aanvraag niet in aanmerking voor behandeling.

Garantiesubsidies en voorschotregeling
Het Lira Fonds verleent ondersteuning in de vorm van garantiesubsidies, welke worden voldaan na overlegging van een eindafrekening van het voltooide project. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een voorschot te ontvangen van maximaal 50% van het toegewezen subsidiebedrag.